×

REGULAMIN MULTIKINO S.A.

Szanowni Klienci!

Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy:
 
1.    Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i realizacji usług w kinach pod szyldem „Multikino” znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których operatorem jest Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49 (00-542 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284604, posiadająca kapitał zakładowy 1.464.450,30 zł (w całości wpłacony), REGON: 013122196, NIP: 521-28-93-057, zwana dalej: „Multikino”.
2.    Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
3.    Bilety możliwe są do nabycia w kasach kin, za pomocą strony internetowej www.multikino.pl oraz poprzez zamianę na bilet kuponu lub zaproszenia Multikino.
4.    Szczegółowe zasady zamiany kuponów i zaproszeń na bilety oraz wstępu do kin w ramach programów lojalnościowych Payback i Citi określone są odpowiednio w Załączniku nr 1, Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5.    Kasy biletowe otwierane są 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
6.    Wejście na teren sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
7.    Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.
8.    Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
9.    Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
10.    Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
11.    Bilety ulgowe przysługują dzieciom poniżej 12 lat i osobom powyżej 60  lat oraz osobom niepełnosprawnym.
12.    Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
13.    Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.
14.    Bilety uczniowskie lub studenckie przysługują uczniom i studentom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali lub przy kasie biletowej.
15.    Legitymacje studenckie, uczniowskie, dowody osobiste sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
16.    Przy zakupie biletów studenckich oraz uczniowskich nie są honorowane karty Euro 26, ITIC i legitymacje doktoranckie.
17.    Bilety rodzinne obowiązują wyłącznie na seanse filmowe bez ograniczeń wiekowych wyświetlane w soboty, niedziele i święta ustawowo wolne od pracy, rozpoczynające się do godziny 13:00 (włącznie). Bilety rodzinne są możliwe do nabycia maksymalnie przez dwoje rodziców lub opiekunów, którzy wraz z biletami rodzinnymi dla siebie dokonują jednocześnie zakupu biletów dla swoich dzieci lub wychowanków i z nimi udają się na seans
18.    Przy zakupach biletów grupowych w cenie zakupu biletów grupowych przysługują zaproszenia dla opiekunów zgodnie z poniższą zasadą: przedszkola - 1 zaproszenie dla opiekuna na 5 przedszkolaków, szkoły podstawowe -  1 zaproszenie dla opiekuna  na 10 uczniów; gimnazja i licea -  1 zaproszenie dla opiekuna na 15 uczniów.
19.    Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania lub zmiany w repertuarze terminu seansu, jak również  opóźnienia lub przerwy w jego emisji dłuższych niż 30 minut.
20.    Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
21.    Na terenie Multikina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i  spożywania środków odurzających i psychotropowych oraz artykułów spożywczych nie zakupionych w Multikinie.
22.    Na terenie Multikina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. 
23.    Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
24.    Na całym terenie Multikina obowiązuje zakaz palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
25.    Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Multikina.
26.    Na teren Multikina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
27.    Rzeczy zagubione lub porzucone w kinie będą przekazywane do biura rzeczy znalezionych po upływie 30 dni od znalezienia ich przez pracowników kina.
28.    Toalety przeznaczone są wyłącznie dla klientów Multikina.
29.    Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
30.    Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
31.    Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinach Multikino należy zgłaszać niezwłocznie do kierownika kina lub jego zastępców obecnych w kinie w momencie składania reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. 
32.    Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się również do biletów zakupionych poprzez stronę www.multikino.pl, oraz biletów wydawanych w ramach programów lojalnościowych Payback i Citi, o ile postanowienia regulaminu sprzedaży tych biletów lub zasady dotyczące programów lojalnościowych Payback i Citi nie przewidują innych zasad ich nabycia, realizacji lub zwrotu.

Dyrekcja Multikina

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Aneks do regulaminu kina

 

Regulamin walidacji Parkingu Warszawa Złote Tarasy (285,5 KB)

Kup bilet

Otrzymasz bilet za chwilę w sms i e-mail.

lub Rezerwuj miejsce

Odbierzesz bilet w kasie na 15 minut przed seansem.

Przepraszam, na wybrane wydarzenie rezerwacja nie jest dostępna.