×
  • pomoc
  • formy płatności
  • regulamin
 
Dwie korzyści, jeden klik:
błyskawicznie, bez kolejek.

Jeśli jesteś tu po raz pierwszy
Zapoznaj się z poniższą instrukcją

- wybierz kino, do którego chcesz wybrać się na seans
- sprawdź czy wyświetlane jest odpowiednie kino, jeśli nie - to masz możliwość zmiany
- wybierz datę, czyli w jaki dzień chcesz iść do kina

- wybierz film, na który chcesz się wybrać
- wybierz godzinę seansu - jeśli godzina seansu Ci odpowiada, to kliknij w nią. Jeśli godzina seansu Ci nie odpowiada - zmień godzinę lub kino.Po kliknięciu w godzinę seansu wyskoczy okno, w którym wybierzesz, czy chcesz kupić bilet on-line, czy chcesz zarezerwować miejsce a bilet opłacić w kasie kina.

- wybierz miejsca na sali (maksymalnie 10)
- przy wyborze poszczególnych miejsc - wybierz rodzaj biletu
- w przypadku, gdy dokonujesz rezerwacji, dostępny będzie tylko bilet „Rezerwacja”

W podsumowaniu sprawdź:

- dane dotyczące seansu
- listę wybranych miejsc
- rodzaj biletów
- podaj swoje dane
- wypełnij pola: imię, nazwisko, e-mail, powtórz e-mail, nr tel. komórkowego oraz przepisz kod.


Uwaga! Należy podać prawdziwe dane, w tym adres e-mail i numer telefonu komórkowego.
Bez tych informacji nie będzie możliwy odbiór biletów lub w przypadku rezerwacji - odszukanie zarezerwowanych miejsc, jeśli nie zabierzesz ze sobą do kina przesłanego e-mailem numeru rezerwacji.
Jeśli wybrałeś kupno biletów, to na Twój adres e-mail wysyłany jest bilet w postaci pliku PDF oraz na podany numer telefonu - SMS z linkiem do strony, z której możesz pobrać swój bilet.

- po kliknięciu w "Rezerwuję" na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz maila z numerem rezerwacji na wybrane miejsca. Numer ten należy podać w kasie i opłacić bilety. Pamiętaj, że na bilety, które rezerwujesz, nie obowiązują ceny on-line, a opłaty dokonujesz wg cen dostępnych w kasie biletowej danego kina.


- przeczytaj o sposobie dostawy biletów. Jeszcze raz sprawdź wszystkie dane, po kliknięciu "Kupuję" nie będziesz już mieć możliwości zmiany.

Po kliknięciu "Kupuję" otrzymasz maila, który nie jest potwierdzenie zakupu biletów. Mail jest jedynie podsumowaniem Twojego zamówienia. Teraz wystarczy jedynie zapłacić za bilet.

- zapłata za bilety - wybierz dogodny rodzaj płatności i zapłać za bilet.

Po pomyślnym zakończeniu transakcji otrzymasz bilet - jeden SMSem na podany w Ekranie IV numer telefonu oraz e-mailem w formacie PDF - na podany adres e-mail.

Regulamin

zakupu i rezerwacji biletów do kin sieci Multikino poprzez stronę internetową www.multikino.pl

1. DEFINICJE

1.1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu i rezerwacji biletów do kin sieci Multikino poprzez stronę internetową www.multikino.pl;

1.2. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresemwww.multikino.pl, której administratorem jest Sprzedawca;

1.3. „Sprzedawca” - Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 49 (00-542 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284604, posiadająca kapitał zakładowy 1.464.450,30 zł, REGON: 013122196, NIP: 521-28-93-057;

1.4. „Kina” – kina pod szyldem „Multikino” położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których operatorem jest Sprzedawca;

1.5. „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email oraz SMS;

1.6. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;

1.7. „Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52,

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.

2.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Witryny.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji, zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2.4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

A. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com)

B. wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej,

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


3.1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.


3.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „kup bilet/rezerwuj” będącej podstroną Witryny. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
A. wybór Kina oraz seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety,
B. wybór opcji „kup bilet”,
C. wybór ilości i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej,
D. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
E. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
F. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kup bilety”.

3.3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

3.4. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny. Sprzedawca zastrzega, że za zakup Biletu na seans filmowy w technologii 3D jest możliwy za pośrednictwem Witryny wyłącznie wraz z voucherem na udostępnienie okularów 3D. Zakup Biletu na seans filmowy w technologii 3D bez vouchera na udostępnienie okularów 3D jest możliwy wyłącznie w kasach Kin.

3.5. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kin. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.

3.6. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 Biletów w jednym zamówieniu.

3.7. Użytkownik, zamawiając Bilet ulgowy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.

3.8. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
A. dane seansu, na który obowiązywać ma Bilet lub Bilety (kino, data, sala),
B. dane zamówionego Biletu lub Biletów (rodzaj, cena),
C. informację o cenie dostawy Biletów,
D. numer transakcji,
E. termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie anulowane.

3.9. Cena dostawy Biletów wskazana zostanie na podstronie Witryny podczas składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4.2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

4.3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

4.4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

4.5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

4.6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

5.1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet:
A. w formie SMS: około 5 minut od momentu dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca odnośnik (adres URL), po którego uruchomieniu na telefon komórkowy Użytkownika zostanie pobrany Bilet w postaci fotokodu; oraz
B. w formie email – około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres email Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF.

5.2. Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet.

5.3. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie email jest:
A. komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
B. drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

5.4. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Kina obsługującemu bramkę biletową:
A. telefonu komórkowego z wyświetlonym fotokodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,
B. dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.
W przypadku powzięcia wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika także dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

5.5. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub email ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 150 KB (w formie email) oraz 15 KB (w formie SMS).

5.6. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów wskazanych w punkcie 5.2.- 5.4. Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

5.7. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym w Kinie poza terminem ważności Biletu.

5.8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

5.9. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu filmowego, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w punkcie. 5.4., pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu filmowego.

6. ODBIÓR BILETU W KASIE KINA

6.1. Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie 5.4. Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Kina, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

6.2. Bilet można odebrać wyłącznie w kasie tego Kina, w którym ma być wyświetlanym seans filmowy, którego dotyczy Bilet.

6.3. Odbiór Biletu w kasie Kina możliwy będzie nie później niż w terminie 15 minut od rozpoczęcia seansu filmowego, którego Bilet dotyczy.

6.4. Użytkownik może odebrać Bilet w dowolnej kasie Kina. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przez innymi klientami Kina zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Kina.

6.5. Celem odbioru Biletu w kasie Kina Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską) oraz podać następujące dane:
A. numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz
B. adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

6.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim. Postanowienia punkcie 5.8. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6.7. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie Kina z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:
A. w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika.
B. w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie 6.3. ze względu na kolejkę przed kasą Kina.
W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

7. ZWROT BILETU

7.1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 5 Regulaminu lub odebrany w kasie Kina w sposób wskazany w punkcie 6 Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

7.2. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:

A. w przypadku, gdy fotokod Użytkownika nie będzie możliwy do odczytania w Kinie, mimo spełniania wymagań określonych w punkcie 5.2. - 5.4. Regulaminu,

B. w przypadku odwołania seansu filmowego, którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,

C. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy – z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.3. Regulaminu.

7.3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:

A. w przypadku zmiany sali, w której zostanie wyświetlony seans filmowy, przy czym Sprzedawca zobowiązuje się, że miejsce przypisane Biletowi na nowej sali posiadać będzie zbliżoną lokalizację (w stosunku do ekranu) do lokalizacji miejsca wybranego przez Użytkownika,

B. w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu seansu filmowego krótszego niż 30 minut,

C. w przypadku określonym w punkcie 6.7. Regulaminu.

7.4. W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

7.5. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu:

A. w kasie Kina – w dniu seansu filmowego, którego dotyczył Bilet,

B. w formie elektronicznej, zgodnie z punktem 7.7. Regulaminu - w terminie 7 dni od dnia seansu filmowego, którego dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wysłania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu seansu.

7.6. W przypadku określonym w punkcie 7.2. A Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w kasie Kina, którego dotyczył Bilet. Zwrot nastąpi po okazaniu w kasie: Biletu i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji studenckiej lub uczniowskiej) oraz podaniu następujących danych:

A. numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz

B. adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

7.7. W przypadku określonym w punkcie 7.2. C Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w punkcie 9.1. Regulaminu z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:

A. wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”

B. zamieścić jako załącznik wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zwrotu biletu, który dostępny jest na stronie Witryny w formie pliku w formacie PDF w formacie PDF

C. zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF.


7.8. W przypadku określonym w punkcie 7.2. B Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu – wedle swojego wyboru - w sposób wskazany w punkcie 7.6. lub 7.7. Regulaminu.


7.9. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Kina Użytkownik otrzyma zwrot płatności w kasie Kina gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie Kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

7.10. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie email, Sprzedawca, w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia:

A. zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, albo

B. poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

8. REZERWACJA

8.1. Rezerwacja Biletu możliwa jest w zakładce „kup bilet/rezerwuj” będącej podstroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności
A. wybór Kina oraz seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety,

B. wybór opcji „rezerwuj miejsce”,

C. wybór miejsc na sali kinowej, na które obowiązywać będą Bilety,

D. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),

E. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

F. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj bilety”.

8.2. Dokonanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.

8.3. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania, na które z seansów filmowych z repertuaru Kina będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny, jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany seans filmowy będzie możliwa. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.

8.4. Użytkownik ma prawo do rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie więcej niż 6 Biletów na dany seans filmowy.

8.5. Użytkownik podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie wybiera kategorii cenowej Biletu. Ewentualny wybór Biletu zniżkowego (wraz z weryfikacją dokumentu uprawniającego do zniżki) ma miejsce podczas odbioru zarezerwowanego Biletu w kasie Kina.

8.6. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

A. dane seansu, na który obowiązywać ma zarezerwowany Bilet lub Bilety (kino, data, sala),

B. dane zarezerwowanych miejsc na sali (rząd, miejsce),

C. numer rezerwacji,

8.7. Zakup Biletu zarezerwowanego poprzez Witrynę możliwy jest wyłącznie w kasie tego Kina, w którym ma być wyświetlany seans filmowy, którego dotyczy Bilet. Użytkownik może zakupić zarezerwowany Bilet w dowolnej kasie Kina. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w zakupie Biletu przed klientami Kina, którzy nie dokonali rezerwacji.

8.8. Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:

A. podanie w kasie Kina otrzymanego numeru rezerwacji, a w razie jego braku – imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem) oraz adresu email i numeru telefonu komórkowego,

B. okazanie w kasie Kina dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego,

C. zapłatę w kasie Kina ceny za Bilety, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Kinie.

8.9. Zarezerwowany Bilet należy odebrać najpóźniej w terminie 15 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego Bilet dotyczy. Po upływie powyższego terminu rezerwacja zostaje bezpowrotnie anulowana.

8.10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego Biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.

8.11. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego Biletu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:

A. w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym dokonanie rezerwacji przez Użytkownika,

B. w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie 8.9. ze względu na kolejkę przed kasą Kina.


9. PROCEDURA REKLAMACJI

9.1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kina, którego sprawa dotyczy. Ustala się następujące adresy elektroniczne Kin:


Kino Adres adres e-mail reklamacji
Multikino Bydgoszcz ul. Marszałka focha 48, 85-070 Bydgoszcz reklamacje.bydgoszcz@multikino.pl
Multikino Gdańsk Al. Zwycięstwa 14, 80-219 Gdańsk reklamacje.gdansk@multikino.pl
Multikino Elbląg ul. Teatralna 5, 82-300 Elbląg reklamacje.elblag@multikino.pl
Multikino Kraków ul. Dobrego Pasterza 128, 31-619 Kraków reklamacje.krakow@multikino.pl
Multikino Poznań 51 ul. Królowej Jadwigi 51, 61-872 Poznań reklamacje.poznan51@multikino.pl
Multikino Szczecin ul. Wyzwolenia 18-20, 70-532 Szczecin reklamacje.szczecin@multikino.pl
Multikino Ursynów Al. KEN 60, 02-777 Warszawa reklamacje.ursynow@multikino.pl
Multikino Zabrze ul. Gdańska 18, 41-800 Zabrze reklamacje.zabrze@multikino.pl
Multikino Włocławek ul. Pułaskiego 10-12, 87-800 Włocławek reklamacje.wloclawek@multikino.pl
Multikino Wrocław Pasaż ul. Grunwaldzka 22, 50-363 Wrocław reklamacje.wroclawpasaz@multikino.pl
Multikino Wrocław Arkady ul Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław reklamacje.wroclawarkady@multikino.pl
Multikino Stary Browar ul. Pówiejska 42, 61-888 Poznań reklamacje.starybrowar@multikino.pl
Multikino Złote Tarasy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reklamacje.zlotetarasy@multikino.pl
Multikino Rybnik ul. Chrobrego 1, 44-200 Rybnk reklamacje.rybnik@multikino.pl
Multikino Koszalin ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin reklamacje.koszalin@multikino.pl
Multikino Malta ul. Abp. A. Baraniaka 8, 61-131 Poznań reklamacje.malta@multikino.pl
Multikino Sopot ul. Boh. Monte Cassino 63, 81-767 Sopot reklamacje.sopot@multikino.pl
Multikino Gdynia ul. Waszyngtona 21, 81-342 Gdynia reklamacje.gdynia@multikino.pl
Multikino Łódź Al. Piłsudskiego 5, 90-368 Łódź reklamacje.lodz@multikino.pl
Multikino Targówek ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa reklamacje.targowek@multikino.pl
Multikino Wola ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

reklamacje.wola@multikino.pl

Multikino Radom ul. Bolesława Chrobrego 1, 26-601 Radom

reklamacje.radom@multikino.pl

Multikino Rumia ul. Sobieskiego 14A, 84-230 Rumia

reklamacje.rumia@multikino.pl

Multikino Rzeszów ul. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów reklamacje.rzeszow@multikino.pl
Multikino Słupsk ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk
reklamacje.slupsk@multikino.pl
Multikino Kielce ul. Warszawska 26, 25-317 Kielce
reklamacje.kielce@multikino.pl
Multikino Zgorzelec ul. Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec reklamacje.zgorzelec@multikino.pl
Multikino Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 83, Czechowice-Dziedzice reklamacje.czechowicedziedzice@multikino.pl
Multikino Lublin Aleja Spółdzielczości Pracy 36, 20-400 Lublin reklamacje.lublin@multikino.pl
Multikino Tychy al. Jana Pawła II 16/18, 43-100 Tychy reklamacje.tychy@multikino.pl
Multikino Katowice ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice reklamacje.katowice@multikino.pl

9.2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.

9.3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie 9.1. Regulaminu Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

9.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

9.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.

9.6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

9.8. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49 (00-542 Warszawa). Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

10.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, z której korzysta telefon Użytkownika za pośrednictwem których Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS sieci Użytkownika, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposóobu ich konfiguracji,. a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS.

11.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety, chyba że problemy z tym związane spowodowane są nieprawidłowym działaniem sprzętu, aplikacji lub podmiotów, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn przez niego niezawinionych, indywidualne ustawienia komputerów Użytkowników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Użytkownikowi dostępu do sieci Internet.

11.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, w kasach Kin oraz na stronie www.multikino.pl W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasach Kin oraz na stronach Witryny.

11.4. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie

11.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

A. jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;

B. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;
przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników.

11.6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:A. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;B. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;C. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

11.7. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

11.8. Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w programie PAYBACK ani w innych akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, chyba że zaakceptowane przez Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie nie stanowią inaczej..

W jakich godzinach można korzystać z przelewów on-line?

Dostęp do płatności z danego banku jest możliwy tylko w momencie, gdy bank ten obsługuje przelewy natychmiastowe. Niestety nie wszystkie banki udostępniają tę funkcję przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w związku z tym na czas, gdy nie ma możliwości dokonania przelewu natychmiastowego dany bank jest blokowany.

Terminarz dostępu do banków:

Bank

Poniedziałek-Piątek

Sobota

Niedziela

mBank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Konto Inteligo

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank PKO BP

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank Zachodni WBK

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank BPH

7:00-21:00

niedostępny

niedostępny

ING Bank Śląski

7:00-20:00

8:00-12:00

niedostępny

Kredyt Bank

8:00-18:00

niedostępny

niedostępny

Invest Bank

8:00-18:00

niedostępny

niedostępny

Lukas Bank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank PEKAO S.A.

całą dobę

całą dobę

całą dobę

BGŻ (Integrum)

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank Millennium

całą dobę

całą dobę

całą dobę

MultiBank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank Ochrony Środowiska

8:00-15:00

niedostępny

niedostępny

Citi Handlowy

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Deutsche Bank PBC

8:00-16:00

niedostępny

niedostępny

Bank Nordea

7:00-20:00

7:00-20:00

7:00-20:00

Fortis Bank

8:00-21:00

8:00-21:00

8:00-21:00

SGB

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Bank Pocztowy

7:00-22:00

niedostępny

niedostępny

EuroBank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Raiffeisen Bank

całą dobę

niedostępny

niedostępny

GetIn Bank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Alior Bank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Volkswagen Bank

7:00-24:00

8:00-24:00

8:00-24:00

Polbank

7:00-24:00

8:00-24:00

8:00-24:00

FM Bank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

HSBC Bank

8:00-16:00

niedostępny

niedostępny

DIRECTebanking

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Meritum Bank

całą dobę

całą dobę

całą dobę

Co to jest BankBrowser?

BankBrowser to najnowsze  narzędzie dostępne w Przelewy24 do wspomagania wykonywania płatności internetowych. Jest to przeglądarka internetowych stron bankowych działająca na podobieństwo przeglądarki Internet Explorer. Jednak  przy pomocy przeglądarki BankBrowser uzyskujemy na stronach bankowych dodatkowe efekty, takie jak  przekazanie danych do formularza przelewu oraz możliwość wysłania potwierdzenia wykonanego przelewu do serwisu Przelewy24.

Jakie transakcje można dokonywać przy pomocy przeglądarki BankBrowser?

Narzędzie służy do obsługi transakcji klientów korzystających z serwisu Przelewy24. Aplikacja ułatwia procedurę dokonywania przelewów bankowych przez Internet, jednocześnie podnosząc skuteczność dokonywanych wpłat oraz zachowując wszelkie wymogi związane z bezpieczeństwem.

Podstawowe zalety przeglądarki BankBrowser:

- Wygoda dla płacącego - przeglądarka zapewnia automatyczne wypełnienie formularzy przelewów we wszystkich obsługiwanych bankach

- Natychmiastowe potwierdzenie - klient przesyła potwierdzenie wpłaty szybciej niż wpłata dotrze fizycznie na konto Przelewy24

- Najwyższy poziom bezpieczeństwa - BankBrowser wykorzystuje biblioteki funkcji Internet Explorera, dzięki czemu jest aktualizowana na bieżąco razem z Internet Explorerem. BankBrowser pozwala jedynie na dostęp do stron banku oraz serwisu Przelewy24.pl, co zapobiega wejściu na niebezpieczne strony.

- Prosta instalacja - BankBrowser wystarczy raz pobrać ze stron Przelewy24, informacja o konieczności pobrania programu pojawia się na stronie płatności. Programu nie trzeba instalować  - jest to tylko jeden plik, który należy uruchamiać dla realizacji przelewu. Rozmiar pliku to około 770kB.

- Rozbudowana pomoc - na całym etapie płatności klient ma do dyspozycji wsparcie w postaci plików pomocy odczytywanych bezpośrednio w oknie BankBrowser

Różne informacje o wyniku płatności kartą kredytową.

Jeżeli przy przechodzeniu przez procedurę płatności pojawi się ekran o błędzie oznacza to, iż próba dokonania przelewu nie zakończyła się poprawnie. Co za tym idzie pieniądze nie zostały wysłane z Pana/Pani konta/karty. Może zaistnieć sytuacja, w której sprawdzając saldo na Państwa koncie/karcie zauważycie, iż kwota przelewu została już zablokowana przez PolCard. Jest to jednak blokada tymczasowa i pieniądze zostaną odblokowane w ciągu kilku dni roboczych.

Podczas próby zapłaty kartą kredytową pojawia się błąd (err56).

Niestety PolCard nie akceptuje wszystkich typów kart płatniczych w transakcjach internetowych. W szczególności płatności kartami typu VISA ELECTRON nie są dopuszczalne w Internecie, poza wyjątkami. Jest to niezależne od nas i w takim przypadku prosimy o skorzystanie (jeżeli Państwo taką posiadają) z jednej z akceptowanych kart:

- Visa Classic (ma wypukłe numery)

- Visa Electron (wyłącznie z konta Inteligo, Milennium)

- Wirtualna karta płatnicza mBank

- EuroCard/MasterCard

- Diners Club PolCard

- PBK

- JCB

Jak zapłacić nie mając karty płatniczej i konta bankowego dostępnego internetowo?

W takiej sytuacji trzeba wcześniej zrobić przedpłatę i użyć jej w momencie płacenia za zakupiony towar czy usługę. W tym celu ze strony sprzedawcy należy przejść proces płatności i z listy metod płatności wybrać opcję "Przelew/Przekaz tradycyjny". Gotowy przekaz można wydrukować ze strony. Po dokonaniu wpłaty w banku lub na poczcie należy sprawdzać czy na utworzone automatycznie przez nas konto przedpłatowe wpłynęły już środki, które wpłaciliśmy. Dane dostępowe naszej przedpłaty otrzymujemy w chwili wybrania jednego z szeregu kont bankowych, na których możemy utworzyć przedpłatę. Utworzenie przedpłaty oraz jej wartość możemy obserwować na stronie głównej serwisu www.przelewy24.pl. Do sprawdzania stanu przedpłaty wykorzystuje się numer transakcji p24-xxx-xxx oraz hasło do tej transakcji.

Co to jest przedpłata i jak odzyskać środki z utworzonej przedpłaty?

Przedpłata są to zgromadzone u operatora płatności „przelewy24.pl” środki z anulowanej transakcji lub z celowo dokonanego przelewu przez Klienta na jedno z kont DialCom24 służące do opłacenia zakupów w przyszłości.
Jeśli przedpłata powstała w wyniku przekroczenia czasu na dokonanie płatności ( czas oczekiwania 15 minut ) Klient może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup.
W związku z sytuacją opisaną powyżej Klientowi przysługuje prawo do zwrotu środków. W tym celu należy złożyć reklamację na adres reklamacji danego kina, do którego kupowano bilety. Adresy reklamacyjne kin podane są w pkt.9.1 regulaminu zakupu biletów on-line dostępnym na stronie internetowej www.multikino.pl. Kino po wpłynięciu i zarejestrowaniu reklamacji kieruje ją do operatora płatności „przelewy24.pl”.

Przedpłata klienta niewykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym serwisu jest zwracana Klientowi.„

Jak podzielić kwotę przedpłaty?

Jeżeli chcesz zapłacić przy pomocy Przelewy24.pl, ale kwota Twojej przedpłaty jest wyższa od niezbędnej do przeprowadzenia danej transakcji możesz przedpłatę podzielić na dwie o mniejszych wartościach. W tym celu wybierz z górnego menu link Przedpłaty, a następnie w formularzu "Sprawdź przedpłatę" wprowadź dane swojej przedpłaty. Jeżeli dana przedpłata posiada status "Do wykorzystania" poniżej wyniku sprawdzenia pojawi się formularz "Podziel kwotę transakcji krok 1/3". W polu formularza wprowadź kwotę, jaką chcesz uzyskać w wyniku. Po zaakceptowaniu kwoty nowej przedpłaty zostaną utworzone dwie nowe przedpłaty jedna o wartości, którą wprowadziłeś w formularzu oraz druga z różnicą między wartością oryginalną i nową. Dla obu tych transakcji otrzymasz nowe numery i hasła, zapamiętaj je koniecznie. W tej chwili status oryginalnej transakcji zmieni się na "Wykorzystana" i nie będziesz mógł już z niej skorzystać.

Jak połączyć kwoty z dwóch przedpłat?

Jeżeli dla danej transakcji potrzebujesz kwoty większej niż kwota utworzonej przez Ciebie transakcji możesz połączyć kwotę danej transakcji z inną. W tym celu wybierz z górnego menu link Przedpłaty, a następnie w formularzu "Sprawdź przedpłatę" wprowadź dane swojej przedpłaty. Jeżeli dana przedpłata posiada status "Do wykorzystania" poniżej wyniku sprawdzenia pojawi się formularz "Połącz tę przedpłatę z inną krok 1/3". W polach formularza wprowadź atrybuty drugiej przedpłaty. Po zaakceptowaniu kwoty nowej przedpłaty utworzona zostanie nowa przedpłata o wartości będącej sumą obu przedpłat. Dla nowej transakcji otrzymasz nowe numery i hasła, zapamiętaj je koniecznie. W tej chwili status obu oryginalnych transakcji zmieni się na "Wykorzystana" i nie będziesz mógł już z nich skorzystać.

POMOC – Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie są koszty zamówionego biletu?

Do ceny każdego biletu doliczamy koszt jego dostawy widoczny w podsumowaniu transakcji.

Czy kod mozaikowy będzie działał na moim telefonie?

Mechanizm wysyłki kodów mozaikowych – elektronicznych biletów, został tak skonstruowany, by zadziałać na większości dostępnych obecnie na rynku telefonów komórkowych.

Jak mogę zareklamować bilet zakupiony on-line?

Aby zwrócić bilet należy postępować zgodnie z wytycznymi regulaminu (punkt 7), gdzie jest szczegółowo opisana ścieżka postępowania reklamacyjnego. Icon Formularz zwrotu biletów (59,6 KB)

Czy ściągając bilet elektroniczny ponoszę jakieś dodatkowe opłaty?

Tak. W chwili kliknięcia linka w sms-ie zostaje uruchomiona przeglądarka internetowa, która pobiera kod mozaikowy z twoim biletem. Koszt jaki poniesiesz uzależniony jest od czasu trwania połączenia transmisji danych i taryf Twojego operatora.

Czy do wydrukowania biletu w domu jest potrzebna specjalna drukarka?

Nie. Nawet jeżeli masz czarno-białą drukarkę atramentową wydrukowany w niej bilet będzie czytelny dla skanera, którym posługuje się obsługa w kinie. Pamiętaj by do drukowania biletu używać białego papieru, a wielkość kodu mozaikowego nie może być mniejsza niż 2x2 cm

Jak szybko dostanę bilet kupiony on-line?

SMS z potwierdzeniem zakupu i linkiem do biletu nadchodzi w czasie nie dłuższym niż 15 min. po autoryzacji transakcji przez operatora płatności on-line. W praktyce sms przychodzi natychmiast.

Nie doszedł do mnie mail z informacją o zakupie biletów.

Najpierw proszę sprawdzić katalog ze spamem w skrzynce mailowej. Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z usługi sprzedaży on-line w Multikinie, możliwe że mail z potwierdzeniem lub biletem wylądował właśnie tam.

Czy zakup on-line biletu do kina jest zabezpieczony?

Wszelkie dane pomiędzy klientem a serwerem, na którym znajduje się strona przesyłane są za pomocą szyfrowanego połączenia SSL, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo transmisji danych.

W trakcie przeprowadzania płatności on-line połączenie z bankiem zostało przerwane. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Jeżeli w trakcie zakupu biletu zostanie zerwana sesja z bankiem, należy powtórzyć cały proces zamówienia. W chwili gdy zostanie naciśniety link „kupuję” zostajesz przeniesiony do serwisu internetowego operatora płatności. Multikino nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego serwisu.

Anulowano moje bilety a mimo to płatność została zrealizowana i pieniądze zostały pobrane z mojego konta

Czas od wybrania miejsca na sali do wpływu środków za bilety przelewem jest ograniczony, na całą transakcje przeznaczone jest 15 minut. Po upływie tego czasu bilety są anulowane a klient otrzymuje maila z informacją o braku dokonanej płatności i anulacji zamówienia.

Jednak zlecony w banku Klienta przelew może zostać zrealizowany, ponieważ system dostarczania biletów jak i płatności działają niezależnie.

W momencie wpływu środków do „DialCom24” po uprzedniej anulacji zamówionych miejsc z powodu przekroczonego czasu oczekiwania na płatność zostaje utworzona przedpłata. Informację o przedpłacie jak również kody i hasło dostępowe do środków klient otrzymuje od „przelewy24” mailem w chwili wpłynięcia środków.

Będąc w posiadaniu kodów i hasła dostępowego klient może użyć tych pieniędzy do kolejnego zakupu. Aby uniknąć ryzyka przekroczenia czasu płatności (czas oczekiwania do 15 minut) na stronie wyboru banku (kolejny krok przy zakupie biletów on-line) należy wybrać płatność kartą kredytową lub opcję skorzystania z przedpłaty.

Jeśli jednak przedpłata powstanie klient ma prawo do zwrotu środków w tym celu musi złożyć reklamację pod adres serwis@przelewy24.pl gdzie bezpośrednio uzyska wszelkie informacje lub pod adres reklamacji kina (pkt 9 regulaminu), w którym dokonywany był zakup. Przesłanie reklamacji na adres przelewy24 znacznie przyśpiesza zwrot przedpłaty.

Jeśli przedpłata powstała w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu przelewy24, po złożeniu reklamacji przez klienta środki zwracane są bez pobierania jakiejkolwiek prowizji i opłat.

Co to jest przedpłata i jak odzyskać środki z utworzonej przedpłaty?

Przedpłata są to zgromadzone w przelewy24 środki z anulowanej transakcji lub z celowo dokonanego przelewu przez klienta na jedno z kont DialCom24 służące do opłacenia zakupów w przyszłości. Jeśli przedpłata powstała w wyniku przekroczenia czasu na dokonanie płatności ( czas oczekiwania 15 minut ) klient może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup.

W związku z sytuacją opisaną powyżej Klientowi przysługuje prawo do zwrotu środków. W tym celu należy złożyć reklamację na adres serwis@przelewy24.pl lub adres reklamacji danego kina, do którego kupowano bilety ( adresy podane są w pkt.9 regulaminu) podając w nim identyfikator transakcji.

Jeśli przedpłata powstała w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu przelewy24, po złożeniu reklamacji przez klienta środki zwracane są bez pobierania jakiejkolwiek prowizji i opłat.

Jeśli przedpłata taka nie powstanie w serwisie w ciągu dwóch godzin od czasu rozpoczęcia płatności w serwisie transakcję tę należy reklamować droga elektroniczną na adres podany w pkt 9 regulaminu.

Przedpłata klienta nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Klient może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

Koszt zwrotu przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł. W przypadku przedpłaty wykonanej przez Klienta pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy klienta, wg. cennika Poczty Polskiej. W przypadku przedpłaty wykonanej przez klienta kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9% wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.